ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΓια να εκλεγεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται:

• Να είναι μέλος του ΣΕΑΝ.
• Να μη στερείται της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του.
• Να μην καταδικάστηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις από τα άρθρα59 - 65 του Ποινικού Κώδικα προβλεπόμενες στερήσεις και ανικανότητες.
• Να είναι ταμειακά εντάξει με τον Σύνδεσμο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΣΕΑΝ εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από τα παρόντα και ταμειακά εντάξει μέλη τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από αριθμό εκλεκτόρων αντιπροσώπων των ΣΕΑΝ, ως εξής : α) Οταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών του ΣΕΑΝ είναι μέχρι 100, ο ΣΕΑΝ εκπροσωπείται στην ψηφοφορία πό έναν αντιπρόσωπο, όταν είναι από 101 έως 200 από δύο αντιπροσώπους και όταν είναι πάνω από 200 ο αριθμός των δύο αντιπροσώπων αυξάνεται με έναν κάθε 300 επί πλέον μέλη. β) Οι εκλέκτορες που αντιπροσωπεύουν τους ΣΕΑΝ εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς κατά την ίδια με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία.

Πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.

Οι εκλογές της 31ης Μαρτίου 2018, για την ανάδειξη του νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) της Ανωτάτης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, διεξήχθησαν υπό την παρουσία και την εποπτεία του Διευθυντού της ΔΕΠΑΘΑ Συνταγματάρχου Δεληγιάννη Απόστολου, με άψογες δημοκρατικές διαδικασίες. Το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συνεκροτήθη σε Σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος : Φίλιππος Γρηγ. Κωσταράς 

Αντιπρόεδρος : Μιχαήλ Φιλιππίδης 

Γεν. Γραμματέας : Θρασύβουλος Λαδόπουλος 

Ταμίας : Σάββας Ασλανίδης 

Έφορος : Δημήτριος Μιχαλάκος 

Μέλος : Αγάθος Νικόλαος 

 »       : Αγγουλές Αντώνιος 

 »       : Αρβανίτης Δημήτριος 

 »       : Βερέμης Απόστολος 

 »       : Γιαννόπουλος Χαράλαμπος 

 »       : Θεοδώρου Δημήτριος 

 »       : Κανάρης Ιωάννης 

 »       : Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 »       : Κελγιώργης Ιωάννης 

 »       : Κεμαλάκης Αντώνιος 

 »       : Κιτσάκης Οδυσσέας 

 »       : Κρουσταλάκης Παντελής 

 »       : Λιακόπουλος Παναγιώτης 

 »       : Μακράκης Ευστάθιος 

 »       : Ντενησιώτης Ιωάννης 

 »       : Σταύρακας Δημήτριος 

 »       : Τσινταβής Ιωάννης 

 »       : Τσοκαρίδης Νικόλαος 

 »       : Φράγκος Χρήστος 

 »       : Φωκάς Μιχαήλ


ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συνέλθουν σε ένα μήνα από την εκλογή τους σε ειδική για τον σκοπό αυτό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Η εκλογή γίνεται εφ' όσον παρευρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών, με μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εαν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται αυτή μεταξύ αυτών που πλειοψήφισαν, για κάθε αξίωμα, μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω πλειοψηφία των 2/3 των μελών, μπορεί να επαναληφθεί σε οκτώ (8) ημέρες οπότε απαιτείται η πλειψηφία των 3/5 των μελων και σε περίπτωση μη επιτυχίας και της πλειοψηφίας αυτής αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ εκλέγουν κατά τον ίδιο τρόπο μεταξύ των μελών, την Εκτελεστική Επιτροπή της η οποία αποτελείται από επτά (7) μέλη. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται νόμιμα για να εκλεξει τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους. Από τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να διαμένουν στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφ' όσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο των ΕφέδρωνΑξιωματικών που εξελέγει σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις από τις εκλογές που διεξήχθησαν την 31η Μαρτίου 2018, συνήλθε σε σώμα και εξέλεξε τα τέσσερα μέλη της Εκτελεστικής του Επιτροπής (ΕΕ) τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΚΔΣ συγκροτούν την 7μελή ΕΕ ως ακολούθως: 

 

Εκτελεστική Επιτροπή (7μελής) 

Πρόεδρος Φίλιππος Γρηγ. Κωσταράς 

Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Φιλιππίδης 

Γεν.Γραμματέας Θρασύβουλος Λαδόπουλος 

Μέλος Χαράλαμπος Γιαννόπουλος 

Μέλος Παναγιώτης Λιακόπουλος 

Μέλος Ντενησιώτης Ιωάννης 

Μέλος Τσινταβής Ιωάννης