ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εχω υπηρετήσει την θητεία μου ως Εφεδρος Αξιωματικός. Επιθυμώ να εγγραφώ στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών του Νομού μου. Ποια είναι η διαδικασία;
Για την εγγραφή ως μέλους και την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας Εφέδρου Αξιωματικού, απαιτούνται:

1) Πιστοποιητικό Τύπου Α, από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο.
2) Δύο φωτογραφίες με πολιτική περιβολή.
3) Γνώση της Ομάδας και του Ρέζους αίματος.
4) Συμπλήρωση της σχετικής αιτήσεως.
5) Χρηματική συνδρομή.

Στα Μέλη χορηγούνται Δελτία Εισόδου στα Στρατιωτικά Πρατήρια και Βεβαιώσεις για την σίτιση στις Στρατιωτικές Λέσχες των σπουδαζόντων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ.

Τι ισχύει για τις προαγωγές των Εφέδρων Αξιωματικών;
Οι έφεδροι αξιωματικοί προάγονται μέχρι το βαθμό του Λοχαγού, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (Άρθρο 36 του Αν 833/37 και ΠαΔ 4­22/84/ΓΕΣ/1o ΕΓ):

• Έχουν πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό.
• Οι προτεινόμενοι Αξκοί να μην έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους ή να μην καταλαμβάνονται από αυτό την 31 Δεκ του έτους που υποβάλλονται οι προτάσεις προαγωγής.
• Έχουν συμμετάσχει σε εθνική ή διακλαδική άσκηση, σε μετεκπαίδευση 7­9 ημερών ή σε εκπαίδευση στη Σχολή εφαρμογής της ειδικότητάς τους (Όπλο ή Σώμα).
• Διαθέτουν τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία προκύπτουν από τις διαδοχικές σημειώσεις των προτεινομένων και από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της πρότασης (Διοικητική και επαγγελματική ικανότητα, πειθαρχία, γραμματικές γνώσεις, ζήλος, υγεία, ηθικές αμοιβές, επιδόσεις σε σχολεία, κ.λπ.).

Ειδικά για τους αξιωματικούς όλων των Σωμάτων (πλην Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών), δεν απαιτείται η συμμετοχή σε εθνική ή διακλαδική άσκηση και σε μετεκπαίδευση 7­9 ημερών.

Επίσης, κατ' εξαίρεση (Άρθρο 8 του ΝΔ 4089/60), είναι δυνατό οι έφεδροι αξιωματικοί να προαχθούν μέχρι το βαθμό του έφεδρου Ταγματάρχη, εφ' όσον έχουν:

• Ηλικία μικρότερη των 40 ετών.
• Πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και να μην έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δηλαδή 53 ετών για τους Ανθλγούς, Υπλγούς και 54 ετών για τους Λγούς.
• Εξαίρετη Εθνική, κοινωνική και στρατιωτική δράση, δηλαδή να έχουν (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) :

- Προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην άμυνα της χώρας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

- Προσφέρει δωρεές υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Συμμετάσχει σε εράνους/δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

- Εκπονήσει μελέτες, που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη βελτίωση ή επαύξηση του αμυντικού δυναμικού της χώρας.

- Ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια – συλλόγους – οργανισμούς, που έχουν ως σκοπό την προβολή των Εθνικών θέσεων και των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

- Ιδιαίτερες διακρίσεις στον κοινωνικό ­ οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, με τις οποίες προβάλλεται η χώρα.

- Ιδιαίτερη διάκριση κατά την πολεμική περίοδο.

- Ιδιαίτερη επίδοση και διάκριση σε στρατιωτική εκπαίδευση (στρατιωτικά σχολεία - ­ ασκήσεις - επιστράτευση).

- Τιμητικές διακρίσεις (εύφημη μνεία, μετάλλια, κλπ) για εξαίρετες πράξεις προς την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο.

Η προσφορά των παραπάνω ιδιαίτερων υπηρεσιών, αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις), που χορηγούνται από στρατιωτική αρχή ή από άλλους φορείς (Υπουργεία, ομοσπονδίες, συνδέσμους, ενώσεις, κλπ).

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερόμενου και, εν συνεχεία, υποβάλλονται στη ΜΕ ή στη Στρατολογική Υπηρεσία που παρακολουθεί τον έφεδρο, προκειμένου να ακολουθήσουν την ιεραρχική οδό για τη λήψη απόφασης.

Τι ισχύει για τις μετεκπαιδεύσεις των Εφέδρων Αξιωματικών;
• Για τη συντήρηση των στρατιωτικών ικανοτήτων κατά τον χρόνο παραμονής στην εφεδρεία, οι έφεδροι καλούνται σταδιακά να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα είτε της Μονάδος, που είναι εντεταγμένοι, είτε σε σχολείο για την βελτίωση των γνώσεων ή την απονομή νέας ειδικότητας.
• Για τους εφέδρους αξιωματικούς, προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό πρέπει την τελευταία 5ετία από της προτάσεως για προαγωγή, να έχουν συμμετάσχει υποχρεωτικά σε κάποια δραστηριότητα μετεκπαίδευσης. Λεπτομέρειες, όπως στον ιδιαίτερο σύνδεσμο «Προαγωγές Εφέδρων Αξιωματικών».
• Η μετεκπαίδευση όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν, διεξάγεται με δραστηριότητες εκπαίδευσης:

- Στο πλαίσιο της Μονάδας.

- Σε Σχολές εφέδρων αξιωματικών των Όπλων και Σωμάτων.

- Σε σχολεία βελτίωσης γνώσεων επί οπλικών συστημάτων και απονομής νέας ειδικότητας.

- Με συμμετοχή σε μεγάλες Εθνικές ασκήσεις.

Η πρόσκληση για μετεκπαίδευση, πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), που επιδίδεται μέσω της Αστυνομίας. Περιπτώσεις εξαιρέσεων περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο που αποστέλλεται με το ΦΑΠ.

Ενέργειες σε περίπτωση κλήσης σε μετεκπαίδευση εφεδρείας: όπως ιδιάιτερος σύνδεσμος Μνημόνιο Εφέδρου.

Δραστηριότητες

Έχει προγραμματιστεί για το τρέχον έτος αριθμός μετεκπαίδευσης εφέδρων για τις κρίσιμες ειδικότητες και για συμμετοχή σε εθνικές ασκήσεις.