ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΕΑ / ΣΕΑΝ - ΜΕΛΗ
Το Εφεδρικό Κίνημα έχει μια μακρά ιστορία και ένα πλούσιο παρελθόν. Από το έτος 1952 λειτούργησε υπό διάφορες μορφές Συλλόγων και Ενώσεων.  Ήδη το 1955 υπήρχαν οι Ενώσεις Εφέδρων Αξιωματικών κατά περιφέρεια. Το έτος 1959 ιδρύθηκε η «Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών», στην οποία υπάγονταν: α) Η «Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών Νοτίου Ελλάδος» , β) Η «Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών Κεντρικής Ελλάδος» και γ) Η «Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών Βορείου Ελλάδος». Στην δύναμη των τριών Ομοσπονδιών ανήκαν όλες οι τότε υφιστάμενες εν συνόλω 84 Τοπικές Ενώσεις και Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών της πατρίδος.

Με τον Α.Ν. 628/1968 συγχωνεύθηκαν οι Ενώσεις και αντ’ αυτών ιδρύθηκαν ως Ν.Π.Δ.Δ η «Ανωτάτη Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών» (Α.Π.Ο.Ε.Α.), οι Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξ/κών (Σ.Ε.Α.Ν.) εδρεύοντες  στις πρωτεύουσες των Νομών και τα Γραφεία Εφ. Αξ/κων, που ως Ν.Π.Δ.Δ. εποπτεύονται από την οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Με τον Ν. 1301/29 Οκτωβρίου 1982 καταργήθηκαν τα Γραφεία Εφέδρων Αξιωματικών και ονομάσθηκαν Παραρτήματα Συνδέσμων στον οικείο Νόμο. Με τον ως άνω Νόμο τα μέλη του Δ.Σ., Ομοσπονδίας και ΣΕΑΝ είναι αιρετά και εκλέγονται κάθε τρία χρόνια. Ο Ν. 1301/82 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3648/29-2-2008.

Η ΑΠΟΕΑ αποτελεί παλαιό μέλος της  «Διασυμμαχικής Συνομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών» και της  «Διασυμμαχικής Συνομοσπονδίας Ιατρών Εφέδρων Αξιωματικών» (C.I.O.R. - C.I.O.M.R.). Υπό την ιδιότητά της αυτή διοργάνωσε τέσσερα Διεθνή Συνέδρια, στα οποία πήραν μέρος όλα τα κράτη της CIOR-CIOMR, τα οποία κατά κοινή ομολογία των συμετασχόντων σημείωσαν λαμπρή επιτυχία: α) το XIV (14o) Συνέδριο το έτος 1961, β) το KIV (24o) Συνέδριο, το έτος 1975,  γ) το LV (35o) Συνέδριο, το έτος 1986 και δ) το ΜVIII (38o) Συνέδριο, το έτος 1999.  

Διατελέσαντες Πρόεδροι ΑΠΟΕΑ

1. Παπαντωνίου Νικόλαος, Συμβολαιογράφος, 1962-1977
2. Τριανταφυλλίδης Σταύρος, Καθηγητής ΕΜΠ, 1977-1979
3. Λεούσης Παναγιώτης, Ιατρός τ. Δήμαρχος Πειραιά, 1979-1981
4. Κωσταράς Γρηγόριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1981-2018
5. Κωσταράς Φίλιππος, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αμβούργου 2018 -

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΗ ΑΠΟΕΑ και οι ΣΕΑΝ διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια που η θητεία τους είναι τριετής. Τα Διοικητικά συμβούλια απαρτίζονται ώς ακολούθως:

ΑΠΟΕΑ: Από είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και εικοσιένα (21) μέλη. ΣΕΑΝ: Από δέκα (10) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο,τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και επτά μέλη.

Τα παραπάνω συμβούλια αποτελούν όργανα διοίκησης και διαχείρισης των ΝΠΔΔ που αντιπροσωπεύουν και υπόκεινται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.

ΣΚΟΠΟΣΟι σκοποί της ΑΠΟΕΑ και των ΣΕΑΝ είναι οι εξής:
• Η ενημέρωση των Εφέδρων σε εφεδρεία Αξιωματικών στις τεχνολογικές εξελίξεις στις Ενοπλες Δυνάμεις από την εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και στις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και ηγεσίας.
• Η βελτίωση της ετοιμότητας των Εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
• Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής τους εξύψωσης.
• Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ενοπλες Δυνάμεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΟι πόροι των Ενώσεων προέρχονται ως ακολούθως:

ΑΠΟΕΑ:
α) Από τις εισφορές και επιχορηγήσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Ειδικότερα οι πόροι της ΑΠΟΕΑ προέρχονται από την εισφορά του 1% από τον μισθό των υπηρετούντων Εφέδρων Αξιωματικών και
β) Από εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς την ΑΠΟΕΑ.

ΣΕΑΝ:
α) Από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας και
β) Από εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς τους ΣΕΑΝ.